انتخاب شیر و محرک شیر زیمنس با محاسبه مشخصات فنی شیر

ارسال به دوست

انتخاب شیر و محرک شیر زیمنس با محاسبه مشخصات فنی شیر

با استفاده از نرم افزار HIT زیمنس میتوان شیر و محرک مورد نیاز را با توجه به مشخصات محاسباتی شیر , محاسبه و انتخاب کرد.

 

مراحل انجام کار

انتخاب قسمت محصولات از نرم افزار HIT و انتخاب قسمت شیر آلات :

انتخاب شیر و محرک شیر زیمنس با محاسبه مشخصات فنی شیر

انتخاب شیر و محرک شیر زیمنس با محاسبه مشخصات فنی شیر

انتخاب قسمتی از تاسیسات که شیر مورد نیاز برای آن قسمت مورد نیاز است :

انتخاب شیر و محرک شیر زیمنس با محاسبه مشخصات فنی شیر

رفتن به قسمت تاسیسات مورد نظر و تنظیم حجم آب و فشار کاری سیال در شیر :

انتخاب شیر و محرک شیر زیمنس با محاسبه مشخصات فنی شیر

انتخاب شیر و محرک شیر زیمنس با محاسبه مشخصات فنی شیر

و یا میتوان از روی مشخصات عمومی شیر مورد نظر را انتخاب کرد:

نمونه ای از انتخاب شیر برای کویل هواساز

 

نرم افزار آنلاین HIT (منتظر بار گذاری باشید)