کنترل تاسیسات زیمنس > کنترولرهای زیمنس > Universal heating, ventilation, air conditioning controllers

Universal heating, ventilation, air conditioning controllers

ارسال به دوست

کنترلرهای زیمنس در کنترل تاسیسات - کنترلر های مستغرق زیمنس

کنترل تاسیسات زیمنس

 Synco™ 100

Immersion temperature controller RLE132  RLE162

کنترلر مستغرق زیمنسمشخصات کنترلر مستغرق زیمنس

 

کنترلر مستغرق  RLE132 زیمنسمشخصات کنترلر مستغرق  RLE132 زیمنس

 

کنترلرهای زیمنس در کنترل تاسیسات - کنترلر های کانالی زیمنس

Duct temperature controller RLM162

کنترلر کانالی زیمنسمشخصات کنترلر کانالی زیمنس

 

 

کنترلرهای زیمنس در کنترل تاسیسات - کنترلر های اتاقی زیمنس

Room temperature controller RLA162  RLA162.1

کنترلر اتاقی زیمنسمشخصات کنترلر اتاقی زیمنس

 

کنترلر اتاقی زیمنس در کنترل هواسازمشخصات کنترلر RLA162.1 زیمنس

 

 

 کنترلرهای زیمنس در کنترل تاسیسات - کنترلر های هوشمند زیمنس 

Synco™ 200

Universal controllers RLU.. 

کنترلر سینکو200 زیمنس در تاسیساتمشخصات کنترلر سینکو زیمنس

کنترلر سینکو 200

 

 کنترلرهای زیمنس در کنترل تاسیسات - کنترلر های هوشمند زیمنس با قابلیت شبکه

 Synco™ 700

Heating controller RMH760B..

کنترلرهوشمند تاسیسات زیمنسمشخصات کنترلر هوشمند تاسیسات زیمنس

 

Heating circuit module RMZ782B

ماژول زیمنسمشخصات ماژول زیمنس

 

DHW module RMZ783B

ماژول DHW زیمنسمشخصات ماژول زیمنس برای DHW

 

..Boiler sequence controller RMK770

کنترلر بویلر زیمنس

 

..Universal modules RMZ785..789

ماژول های تاسیسات زیمنس

 

Plug-in type operator unit RMZ790

نمایشگر کنترلر سری سینکو زیمنس

Synco bus operator unit RMZ792

نمایشگر کنترلر زیمنس

تابلو کنترلر زیمنس

 دیدن و انتخاب کلیه محصولات زیمنس با نرم افزار HIT 

نرم افزار HIT زیمنس