اتوماسیون خانگی زیمنس > کنترل گرمایش در اتوماسیون خانگی زیمنس > Radiator

Radiator

ارسال به دوست

کنترل رادیاتور در اتوماسیون خانگی زیمنس 

Each radiator is equipped with an SSA955 radiator control actuator. Up to 6 radiators per room can be controlled. The first actuator in the room connected to the central apartment unit is the master which defines the valve positions for all actuators used in the room (slaves

کنترل رادیاتور در اتوماسیون خانگی زیمنس

Equipment

(Central apartment unit QAX (1

(Room unit QAW910 (2

 (Room temperature sensor QAA910 (3

(Radiator control actuator SSA955 (4

(Radiator valves VDN115 (5

برای توضیحات تجهیزات و راه حل های مختلف ازلینک زیراستفاده شود: