اتوماسیون خانگی زیمنس > کنترل گرمایش در اتوماسیون خانگی زیمنس > Underfloor heating – individual room control

Underfloor heating – individual room control

ارسال به دوست

کنترل گرمایش از کف دراتوماسیون خانگی زیمنس

Each heating circuit is controlled by an electrothermal STA21  (8)actuator. A total of 6 heating circuits per room can be controlled in parallel by one heating circuit controller (6 or 7). Communication between heating circuit controller and central apartment unit takes place via KNX RF

کنترل گرمایش از کف دراتوماسیون خانگی زیمنس

Equipment

(Central apartment unit QAX (1

(Room unit QAW910 (2

(Room temperature sensor QAA910 (3

(Heating circuit controller RRV912 (6) or RRV918 (7

(Electrothermal actuators STA21 / STP21 (8

(Two valve adapters (optional) (9

برای توضیحات تجهیزات و راه حل های مختلف ازلینک زیراستفاده شود:

کاتالوگ اتوماسیون خانگی زیمنس

کاتالوگ تجهیزات اتوماسیون خانگی زیمنس