اتوماسیون خانگی زیمنس > کنترل اطلاعات و عملیات در اتوماسیون خانگی زیمنس > RF adapter plug

RF adapter plug

ارسال به دوست

تکرار کننده فرکانس در سیستم اتوماسیون خانگی زیمنس

Using the RF adapter plug, different electrical consumers can be switched on and off. Data transmission between central apartment unit or switch and RF adapter plug takes place via KNX RF

تکرار کننده فرکانس در سیستم اتوماسیون خانگی زیمنس

Equipment

(Central apartment unit QAX910 (1

(Wall transmitters (C

(RF adapter plug - switching - KRF960 (F

برای توضیحات تجهیزات و راه حل های مختلف ازلینک زیراستفاده شود: