کنترل تاسیسات زیمنس > سنسورهای زیمنس > Temperature sensors

Temperature sensors

ارسال به دوست

 سنسور دمایی زیمنس -  سنسور حرارتی زیمنس

شیر و سنسور و محرک زیمنس

Room temperature sensors

سنسور دمایی زیمنسسنسور گرمایی زیمنس qaa24

مشخصات سنسور حرارتی زیمنس

سنسور دمایی کانالی زیمنس - سنسور حرارتی کانالی زیمنس

 
سنسور کانالی زیمنسسنسور گرمایی کانالی زیمنس
مشخصات سنسور دمایی زیمنس
مشخصات سنسور دمایی زیمنس QAM21

سنسور قوطه وری زیمنس- سنسور مستغرق زیمنس

Immersion temperature sensors
سنسور مستغرق زیمنسسنسور غوطه ور زیمنس

..Immersion temperature sensor, passive QAE21

مشخصات سنسور مستغرق زیمنس

Immersion temperature sensor active  QAE21..4

مشخصات سنسور مستغرق زیمنس

 

 

Immersion temperature sensor 6 x 260 mm, LG-Ni1000, -40...180 °C QAE26.9

سنسور دمایی غوطه ور زیمنس

مشخصات سنسور مستغرق زیمنس

 

..Immersion temperature sensor for high temperature QAE3

سنسور دمایی مستغرق زیمنسqae3
مشخصات سنسور qae3

 

Strap-on temperature sensors
 
..Strap-on temperature sensor  QAD2
 
 
سنسور دمایی کابلی زیمنس
مشخصات سنسور کابلی  زیمنس
 

سنسور کابلی دمایی زیمنس

Strap-on temperature sensor with cable LG-Ni 1000 QAD26.220
سنسور کابلی دمایی زیمنس
مشخصات سنسور دمایی کابلی زیمنس
 

سنسور هوای بیرون زیمنس

Outside temperature sensors
سنسور دمای هوای بیرون زیمنسسنسور بیرون زیمنس
مشخصات سنسور دمایی هوای بیرون زیمنس

سنسور درب و پنجره زیمنس

 
Window pane temperature-, flue gas temperature- and solar sensors
 
Window pane temperature sensor QAT22
سنسور کابلی زیمنس
مشخصات سنسور کابلی زیمنس
 
Solar sensor QLS60
سنسور خورشیدی زیمنس
مشخصات سنسور خورشیدی زیمنس
 
Flue gas temperature sensor Pt1000 FGT-PT1000
سنسور جریان گاز زیمنس
مشخصات سنسور جریان گاز زیمنس
 
 
 
Cable temperature sensors
 
..Cable temperature sensor (6 x 40.5 mm) for HVAC applications QAP
سنسور کابلی زیمنسسنسور کابلی زیمنس qap
مشخصات سنسور کابلی دمایی زیمنس
 
Cable sensor for fan coil applications QAH11
سنسور QAH
:For installation in fan coil units as

a return air temperature sensor

a changeover sensor

 

سنسورمحافظت از یخزدگی زیمنس 

Frost protection units
 
سنسور ضد یخزدگی زیمنسسنسور محافظت از یخ زدگی زیمنس
Frost detector, air side QAF63
مشخصات سنسور یخ ضدگی زیمنس
 
Frost monitor, air side, 2-point QAF64
مشخصات سنسور ضد یخزدگی زیمنس
 
Frost monitor, 2-point QAF81
سنسور ضد یخزدگی کویل زیمنس
مشخصات سنسور ضد یجزدگی کویل هواساز
 
دیدن و انتخاب کلیه محصولات زیمنس با نرم افزار HIT
نرم افزار زیمنس برای انتخاب سنسور